Quy định tạm thời về tổ chức thực hiện đề tài KHCN do Quỹ phát triển KHCN của Trường ĐHTL tài trợ

Ngày 04/02/2018 Trường Đại học Thủy lợi đã ban hành quyết định số 226/QĐ-ĐHTL về quy định tạm thời về tổ chức thực hiện để tài KHCN do Quỹ phát triển KHCN của Trường ĐHTL tài trợ.

*. Các đề tài NCKH được Quỹ tài trợ

  1. Các đề tài nghiên cứu các vấn đề đột xuất, cấp bách được Hiệu trưởng quyết định;
  2. Các đề tài khoa học công nghệ thuộc chuyên ngành và lĩnh vực được Bộ ngành, quốc gia và Trường ưu tiên phát triển; thuộc những ngành/chuyên ngành được Hiệu trưởng quyết định đầu tư đề sớm đạt chuẩn khu vực và quốc tế;
  3. Các đề tài nghiên cứu mới, có khả năng áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao.

*. Yêu cầu về thời gian thực hiện và kết quả bắt buộc của đề tài

  1. Thời gian thực hiện đề tài: tối đa không quá 2 năm
  2. Kết quả bắt buộc: phải công bố ít nhất 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế có uy tín thuộc danh mục SCI, SSCI, A&HCI, ISI (theo quy định của Bộ KHCN), và 1 bài báo thuộc danh mục SCOPUS, được Hội đồng thẩm định đánh giá xác định hàm lượng, chất lượng nội dung khoa học.

*. Kinh phí tài trợ

  1. Quỹ cấp kinh phí không quá 300 triệu đồng cho mỗi đề tài được tài trợ. Kinh phí thực cấp theo năm dự toán được duyệt
  2. Để được cấp kinh phí tiếp theo, tổ chức, cá nhân phải có báo cáo tiến độ vào cuối năm thứ nhất, kèm theo minh chứng về khối lượng, chất lượng công việc đã thực hiện với mục tiêu đã cam kết và tính khả thi để thực hiện các nội dung còn lại trong năm thứ hai.

(Nội dung chi tiết quyết định xem dưới đây)