NCS. Vũ Ngọc Dương bảo vệ LATS cấp trường

Sáng ngày 08/02, tại Room 5/Nhà K1, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Vũ Ngọc Dương bảo vệ LATS cấp trường

NCS. Vũ Ngọc Dương bảo vệ LATS cấp trường với tên đề tài: "Nghiên cứu chế độ vận hành thích nghi hồ chứa nước Cửa Đạt trong mùa kiệt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa"

Chuyên ngành: Phát triển nguồn nước

Mã số: 62 44 92 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Mai Đăng

                                                     GS.TS. Hà Văn Khối

 

 

 

 Nội dung:

1. Toàn văn luận án

2. Thông tin những đóng góp mới (Tiếng  Anh, Tiếng Việt)

3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

 

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Vũ Ngọc Dương: Tại đây

 Bích Việt