Các quy chế, quy định về đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy

Văn bản 1: Quy chế Đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) (Xem chi tiết)

Văn bản 2: Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  (Xem chi tiết)

Văn bản 3: Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng, liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của ĐHTL ban hành kèm Quyết định số 1369/QĐ-ĐHTL ngày 18/8/2015  (Xem chi tiết)