Mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật: “Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. Vào ngày này năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta ra đời, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Năm 2013 là năm đầu tiên công bố Ngày pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và cũng là năm đánh dấu sự kiện đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là Quốc hội sẽ thông qua Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Do đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nêu trên, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2013 được xác định là “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” nhằm thể hiện đầy đủ tinh thần “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”; phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Ngày pháp luật với tính chất là một ngày sinh hoạt tập trung để cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. Ngày pháp luật là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn./.

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Tải tại đây

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Tải tại đây 
 
Luật giáo dục năm 2005  Tải tại đây
 
Phòng Thanh Tra