Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Xử lý vi phạm hành chính đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013.

Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.