Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Công văn 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định 59/2019/NĐ-CP.