Luật nghĩa vụ quân sự

Luật này quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Luật nghĩa vụ quân sự: tại đây

Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên: tại đây

Nghị định của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu: tại đây

Quy định trình tự, thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự: tại đây

Quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: tại đây