Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 được xác định là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân trong năm 2016; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp.