NNghiên cứu chế độ tưới thích hợp cho lúa nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong điều kiện không làm giảm năng suất lúa

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu chế độ tưới thích hợp cho lúa nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong điều kiện không làm giảm năng suất lúa
+ Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Việt Anh               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2009 - 2011     
+ Kinh phí: 2500 tr đ    
2. Mục tiêu đề tài
Tìm được chế độ tưới thích hợp cho lúa nước ở các vùng khác nhau, đảm bảo giảm tối đa phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính nhưng không làm giảm năng suất lúa. Cụ thể: - Làm rõ cơ sở khoa học của cơ chế hình thành và phát thải khí Mê tan trên ruộng lúa nước. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng (đặc biệt là ảnh hưởng của cây lúa) đến phát thải khí Mê tan trên đất lúa ngập nước - Xác định lượng phát thải khí mê tan, lượng bốc thoát hơi nước, các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất lúa ứng với các chế độ nước, bón phân khác nhau tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ - Đề xuất quy trình kỹ thuật tưới lúa hợp lý, tiết kiệm nước, giảm tối đa phát thải khí nhà kính nhưng không giảm năng suất lúa, được kiểm nghiệm qua mô hình trình diễn và kiến nghị áp dụng
3. Nội dung nghiên cứu chính

4. Các kết quả đạt được 
Cơ chế hình thành và phát thải khí nhà kính ở ruộng lúa nước trong điều kiện Việt Nam: tổng quan về lý thuyết, đưa ra được các luận cứ khoa học chặt chẽ giải thích được cơ chế hình thành phát thải khí mê tan trên ruộng lúa trong điều kiện Việt nam 2. Lượng phát thải KNK từ các ruộng lúa ở Việt Nam, bản đồ sinh thái: Kết quả kiểm kê và đo đạc phát thải mê tan từ ruộng lúa 3 vùng Bắc, Trung, Nam; Bản đồ phân vùng sinh thái 1/250.000 3. Quy trình kỹ thuật tưới lúa hợp lý không làm giảm năng su
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu