Nghiên cứu nâng cao hiệu quả của các trạm bơm tưới dọc sông Hồng trên địa bàn Hà Nội

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả của các trạm bơm tưới dọc sông Hồng trên địa bàn Hà Nội
+ Chủ nhiệm: TS Dương Đức Tiến               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2013 - 2014     
+ Kinh phí: 1300 tr đ   
2. Mục tiêu đề tài
+  Đánh giá hiện trạng của các trạm bơm tưới dọc sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội;
+ Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả của các trạm bơm tưới trong phạm vi nghiên cứu.
3. Nội dung nghiên cứu chính
+ Tổng quan hệ thống trạm bơm tưới dọc sông Hồng trên địa bàn Hà Nội
+ Đánh giá thực trạng hệ thống công trình thuộc các trạm bơm tưới dọc sông Hồng
+ Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống gồm 5 trạm bơm tưới dọc sông Hồng
4. Các kết quả đạt được 

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
+ Đề tài được thực hiện sẽ góp phần quan trọng trong việc sử dụng nguồn nước, nâng cao hiệu quả vận hành của các trạm bơm nghiện cứu, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội khu vực