Nghiên cứu một số cơ sở khoa học bảo vệ môi trường nước và hệ sinh thái thủy sinh hạ lưu sông Trà Khúc

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học bảo vệ môi trường nước và hệ sinh thái thủy sinh hạ lưu sông Trà Khúc
+ Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Ngọc Lan               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2010 - 2012     
+ Kinh phí: 2000 tr đ   
2. Mục tiêu đề tài
Đề xuất được các chỉ thị, các phương pháp xác định ngưỡng khai thác sử dụng nguồn nước, ngưỡng bảo vệ chất lượng nước; phương pháp ước tính giá trị kinh tế sinh thái hạ lưu sông Trà Khúc ứng dụng cho việc hỗ trợ ra quyết định quản lý bảo vệ môi trường nước và cho nghiên cứu các giải pháp quản lý bảo vệ, hướng tới khắc phục suy thoái môi trường nước và hệ sinh thái thủy sinh hạ lưu sông Trà Khúc. 2. Đề xuất được các giải pháp phù hợp cho việc quản lý bảo vệ và từng bước khắc phục suy thoái môi trường nước và hệ sinh thái thủy sinh hạ lưu sông Trà Khúc đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững.
3. Nội dung nghiên cứu chính

4. Các kết quả đạt được 
Các bản đồ lưu vực sông Trà Khúc: + Bản đồ hiện trạng khu vực nghiên cứu và hiện trạng nước chất lượng nước TL tỷ lệ 1/50.000: Các bản đồ thể hiện rõ các đặc trưng biểu thị của bản đồ, nội dung đảm bảo tính khoa học và xác thực. + Bản đồ các công trình khai thác sử dụng nước trên lưu vực gồm các công trình đã có và các vị trí dự kiến xây dựng TL 1/50.000 : đáp ứng yêu cầu kĩ thuật về xây dựng bản đồ theo quy định hiện hành. 2. Số liệu, cơ sở dữ liệu lưu vực Trà Khúc: + Cơ sở dữ liệu xây dựng bản đồ nghiên cứu
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu