Nghiên cứu giải pháp sử dụng đất tại chỗ để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp đập đất vừa và nhỏ Tây Nguyên

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp sử dụng đất tại chỗ để xây dựng, sửa chữa và nâng cấp đập đất vừa và nhỏ Tây Nguyên
+ Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trọng Tư               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2015 - 2016     
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài

3. Nội dung nghiên cứu chính

4. Các kết quả đạt được 

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu