Nghiên cứu dự báo hạn hán và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại do hạn hán ở Đồng Bằng Sông Cửu Long

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu dự báo hạn hán và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại do hạn hán ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
+ Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Đăng Tính               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2009 - 2011     
+ Kinh phí: 1900 tr đ   
2. Mục tiêu đề tài
Xây dựng cơ sở dữ liệu về hạn hán (cơ sở dữ liệu và bản đồ phân vùng, diễn biến hạn hán) - Xây dựng được mô hình dự báo dài hạn về hạn hán - Đề xuất các giải pháp phòng chống hạn hán hữu hiệu cho Đồng bằng sông Cửu Long
3. Nội dung nghiên cứu chính
Các báo cáo chuyên đề, đề mục và phụ lục số liệu tính toán và phân tích: các báo cáo đề mục nêu được cách tiếp cận, phương pháp và kết quả nghiên cứu của đề mục với đầy đủ luận cứ khoa học. Số liệu nguồn và kết quả phân tích tính toán phải đảm bảo độ chính xác và độ tin cậy cần thiết 2. Báo cáo tổng kết nội dung 3. 1- 2 bài báo
4. Các kết quả đạt được 

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu