Nghiên cứu, đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa - Vũng Tàu
+ Chủ nhiệm: GS.TS. Phạm Ngọc Quý               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2009 - 2011     
+ Kinh phí: 2669,1 tr đ   
2. Mục tiêu đề tài
Đưa ra được mặt cắt ngang đê biển hợp lý với từng loại đê và phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng - Chuẩn hóa các thành phần bảo vệ đê biển theo hướng thuận tiện trong sản xuất, thi công, duy tu bảo dưỡng đê biển, và phù hợp với biến đổi tự nhiên, kinh tế - xã hội
3. Nội dung nghiên cứu chính
Dự thảo sửa đổi Hướng dẫn thiết kế đê biển - 14TCN 130 - 2002 - Cao độ đê, các dạng mặt cắt mẫu, các loại bảo vệ mái, cấu trúc lớp bảo vệ - Các dạng mặt cắt tiêu chuẩn cho từng tỉnh/khu vực đặc trưng 2. Bản vẽ thiết kế: Bản vẽ thiết kế các mặt cắt hợp lý theo các tỷ lệ phù hợp 3. Qui trình công nghệ: Hướng dẫn: - Qui trình thí nghiệm - Qui trình TK mặt cắt đê: cao trình đê, chiều cao sóng leo, tính ổn định,... - Qui trình thi công - Các qui trình trên có xem xét đến tác động của nước
4. Các kết quả đạt được 

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu