Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp khai thác bền vững các bãi bồi ven biển khu vực từ cửa Tiểu đến cửa Định An

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp tổng hợp khai thác bền vững các bãi bồi ven biển khu vực từ cửa Tiểu đến cửa Định An
+ Chủ nhiệm: TS. Vũ Kiên Trung               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2009 - 2011     
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài

3. Nội dung nghiên cứu chính

4. Các kết quả đạt được 

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu