Nghiên cứu đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả công trình bảo vệ bờ sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội
+ Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Quang Cường               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2012 - 2014     
+ Kinh phí: 1400 tr đ   
2. Mục tiêu đề tài
+ Đánh giá được hiệu quả các công trình bảo vệ bờ sông Hồng trên địa bàn Hà Nội
+ Xây dựng được bản đồ diễn biến xói lở, bồi lắng lòng dẫn sông Hồng tỷ lệ 1:25.000
+ Đề xuất được giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả cho các công trình bảo vệ bờ sông Hồng trên địa bàn Hà Nội
3. Nội dung nghiên cứu chính
.+ Nghiên cứu tổng quan về diễn biến xói lở, bồi tụ và các giải pháp bảo vệ bờ trên thế giới, tại Việt Nam và Hà Nội
+ Nghiên cứu đánh giá thực trạng các công trình bảo vệ bờ trên sông Hồng đoạn qua Hà Nội
+ Nghiên cứu diễn biến xói lở bồi tụ trên sông Hồng đoạn qua Hà Nội
+ Nghiên cứu diễn biến xói lở bờ sông Hồng và cơ chế gây sạt lở bờ sông Hồng trên địa bàn Hà Nội bằng mô hình mô phỏng diễn biến xói lở Mike 11
+ Xây dựng bản đồ diễn biến bồi lắng, xói lở lòng dẫn sông Hồng cho hiện tại và tương lai gần (dự kiến năm 2030) tỷ lệ 1:25.000
+ Đề xuất giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả của các công trình bảo vệ bờ  hiện tại trong phạm vi nghiên cứu
+ Xây dựng các mô hình thủy lực đánh giá diễn biến lòng dẫn sông Hồng để kiểm chứng các giải pháp đề xuất
4. Các kết quả đạt được 

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu
+ Góp phần đề xuất các quy hoạch mới về công trình bảo vệ bờ có hệ thống và quy mô nhằm giảm thiểu sự đầu tư dàn trải, gây lãng phí…
+ Đề tài được thực hiện sẽ góp phần quan trọng trong việc sử dụng các công trình bảo vệ bờ theo hướng hiệu quả, phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội khu vực.
+ Góp phần bảo vệ môi trường cho khu vực nghiên cứu, đảm bảo phát triển bền vững