Nghiên cứu công nghệ quản lý, chế độ canh tác lúa cải tiến nhằm tiết kiệm nước, tăng năng suất và giảm thải khí nhà kính

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ quản lý, chế độ canh tác lúa cải tiến nhằm tiết kiệm nước, tăng năng suất và giảm thải khí nhà kính
+ Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Việt Anh               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2013 - 2015     
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài

3. Nội dung nghiên cứu chính

4. Các kết quả đạt được 

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu