Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các biện pháp ứng phó cho ĐBSCL đảm bảo việc phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các biện pháp ứng phó cho ĐBSCL đảm bảo việc phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu - nước biển dâng
+ Chủ nhiệm: GS. Nguyễn Sinh Huy               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2009 - 2011     
+ Kinh phí: 3200 tr đ    
2. Mục tiêu đề tài
Đưa ra được những cơ sở khoa học về ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi khí hậu - nước biển dâng đối với sự phát triển bền vững, đặc biệt trong nông nghiệp nông thôn ở ĐBSCL. Đề xuất các biện pháp ứng phó. - Làm cơ sở cho quy hoạch tổng thể thủy lợi cho ĐBSCL trong điều kiện ấm dần lên và nước biển dâng
3. Nội dung nghiên cứu chính
Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên phạm vi ĐBSCL và vùng biển bao quanh. - Tính toán sự làn truyền những ảnh hưởng đó và vùng hạ du ĐBSCL. - Phân tích những diễn biến của chế độ nước ĐBSCL có liên quan với nước biển dâng. - Diễn biến môi trường nước và ảnh hưởng của diễn biến đó tới hệ sinh thái tự nhiên, tài nguyên đất, - Phân vùng những diễn biến và khả năng ứng phó. - Hoạt động của hệ thống công trình thủy lợi trong điều kiện nước biển dâng theo các kịch bản
4. Các kết quả đạt được 

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu