Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hiệu quả nước mưa cho các vùng đô thị

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp sử dụng hiệu quả nước mưa cho các vùng đô thị
+ Chủ nhiệm: ThS. Giang Thị Thu Thảo               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2010 - 2012     
+ Kinh phí: 1500 tr đ    
2. Mục tiêu đề tài
Đề xuất được các giải pháp kỹ thuật, mô hình thu trữ và sử dụng nước mưa cho các hộ gia đình, khu công sở, khu dân cư và các khu vực công cộng khác mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, góp phần bảo vệ môi trường - Đề xuất được giải pháp thu gom nước mưa để hạn chế úng ngập và giảm nhẹ nhu cầu tiêu nước trong các khu đô thị - Đề xuất được quy trình thiết kế và vận hành hệ thống - Xây dựng hai mô hình trình diễn: 1 mô hình cho hộ gia đình và 1 mô hình cho khu công sở
3. Nội dung nghiên cứu chính

4. Các kết quả đạt được 
Số liệu, cơ sở dữ liệu: lấy chính xác từ các tài liệu thống kê: + Số liệu về điều kiện tự nhiên và KT- XH, cơ sở hạ tầng các khu đô thị ở Việt Nam. + Số liệu về tiềm năng nước mưa và chất lượng nước mưa ở Việt Nam. 2. Báo cáo phân tích: thể hiện đầy đủ các yêu cầu của nội dung nghiên cứu
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu