Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ tiêu giảm sóng cho khu vực neo đậu tàu thuyền trú bão ở Việt Nam

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ tiêu giảm sóng cho khu vực neo đậu tàu thuyền trú bão ở Việt Nam
+ Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trung Anh               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2010 - 2012     
+ Kinh phí:  2400 tr đ  
2. Mục tiêu đề tài
Đề xuất được giải pháp công nghệ tiêu giảm sóng đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trong các khu neo đậu trú bão ở Việt Nam - Đề xuất yêu cầu kỹ thuật vùng neo đậu tàu thuyền trú bão phù hợp với điều kiện nước ta
3. Nội dung nghiên cứu chính

4. Các kết quả đạt được 
Tổng quan công trình khu neo đậu tàu thuyền TTB 2. Đề xuất các yêu cầu kỹ thuật cho khu neo đậu TTB 3. Đề xuất giải pháp công trình tiêu giảm sóng (dự kiến sử dụng tiêu chí đánh giá mức độ TGS thông qua hệ số phản xạ sóng Kr) 4. Dự thảo hướng dẫn thiết kế thi công công trình tiêu giảm sóng cho khu TTB 5. Thiết kế áp dụng giải pháp tiêu giảm sóng cho dự án khu TTB Ngọc Hải - Đồ Sơn, Hải Phòng 6. Báo cáo tổng hợp phân tích, đánh giá 7. Bài báo: 2 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành 8.
5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu