Hoàn thiện công nghệ xử lý chống thấm cho công trình thủy lợi bằng công nghệ đất -bentonite

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Hoàn thiện công nghệ xử lý chống thấm cho công trình thủy lợi bằng công nghệ đất -bentonite
+ Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2014 - 2016     
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài

3. Nội dung nghiên cứu chính

4. Các kết quả đạt được 

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu