ghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm tác nghiệp quản lý đê điều và các công trình trên đê, phục vụ phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho vùng Hà Nội

1. Giới thiệu chung
+ Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm tác nghiệp quản lý đê điều và các công trình trên đê, phục vụ phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho vùng Hà Nội
+ Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thanh Tùng               
+ Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  
+ Thời gian thực hiện: 2012 - 2013     
+ Kinh phí:    
2. Mục tiêu đề tài

3. Nội dung nghiên cứu chính

4. Các kết quả đạt được 

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu