Đề tài “Nghiên cứu chế độ thủy động lực học và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông và bờ Biển Vịnh Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa” - PGS.TS.Nguyễn Trung Việt

Đề tài “Nghiên cứu chế độ thủy động lực học và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông và bờ Biển Vịnh Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa”

1.Giới thiệu chung

+ Tên đề tài : Nghiên cứu chế độ thủy động lực học và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông và bờ Biển Vịnh Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

+ Cơ quan thực hiện : Trường Đại Học Thủy Lợi

+ Chủ nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Trung Việt

+ Thời gian thực hiện: Từ tháng  1/2013 đến tháng  12/2014

+ Kinh phí :  3,75 tỷ  VNĐ

2.Mục tiêu đề tài

+ Làm rõ chế độ thủy động lực học và cơ chế vận chuyển bùn cát ở khu vực cửa sông và ven bở vịnh Nha Trang

+ Đề xuất định hướng giải pháp nhằm duy trù và nâng cấp bền vững các bãi tắm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế du lịch vịnh Nha Trang , tỉnh Khánh Hòa

3.Nội dung đề tài

+ Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về chế độ thủy động lực, vận chuyển bùn cát và mô hình thủy động lực, vận chuyển bùn cát trên thế giới và Việt Nam

+ Nội dung 2: Thu thập hệ thống hóa, xử lý toàn bộ các tài liệu có liên quan tới đề tài

+ Nội dung 3 : Điều tra,khảo sát bổ sung các tài liệu địa hình, thủy động lực, sóng bùn, sóng bùn cát tại vịnh Nha trang,tỉnh Khánh hòa

+ Nội dung 4 : Nghiên cứu,phân tích tương tác các quá trình thủy động lực và trầm tích trong khu vực sông và bờ biển

+ Nội dung 5 : Nghiên cứu ứng dụng mô hình tính toán sóng,triều cho bờ biển tỉnh Khánh Hòa

+ Nội dung 6 : Nghiên cứu ứng dụng  mô hình thủy động lực và mô hình tính toán vận chuyển bùn cát và biến đổi đáy khu vực vịnh Nha Trang

+ Nội dung 7: Nghiên cứu đề xuất định hướng giải pháp  nhằm duy trì và nâng cấp bền vững các bãi tắm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế du lịch thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa

+ Nội dung 8 : Tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn  và chuyển giao hệ thống quan trắc bờ biển bằng camera và ứng dụng mô hình cho địa  phương

+ Nội dung 9 : Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu

4.Các kết quả đạt được

+ Xác định rõ hiện trạng,nguyên nhân và quy luật diễn biến bờ biển vùng vịnh Nha Trang,Tỉnh Khánh Hòa

+ Phân tích và xác định các chế độ thủy động lực và vận chuyển bùn cát chính chi phối các diễn biến bờ biển vùng

+ Đề xuất định hướng giải pháp duy trì và nâng cấp bền vững các bãi tắm khu vực vịnh nha trang,tỉnh Khánh hòa

5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

+ Đào tạo cán bộ kỹ thuật và chuyên gia trong lĩnh vực thủy động lực và kỹ thuật biển thông qua các hoạt động dự án.Hỗ trợ hướng dẫn các nghiên cứu sinh,học viên, cao học thực hiện các nghiên cứu vấn đề có liên quan tới dự án và tăng cường sự hợp tác trao đổi sinh   viên ,chuyên gia giữa các trường , cơ quan nghiên cứu có liên quan ủa Việt Nam và các đối tác phía Pháp

 + Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, tiếp cận với công nghệ quản lý, giám sát đường bờ biển tiên tiến cho các bộ của tỉnh Khánh Hòa thông qua các hoạt động đào tạo ngắn hạn và chuyển giao công nghệ giám sát đường bờ biển bằng camera cho địa phương

+ Bổ sung thêm vào số liệu cơ bản về khí tượng,thủy hải văn, địa chất môi trường biển dùng  chung cho các ngành khoa học khác nhau

+ Là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng các quy phạm về tính toán các đặc trưng thiết kế cho các công trình vùng cửa sông ven biển và cập nhập, sửa chữa những tiêu chuẩn, qui phạm đã có

+ Xây dựng quy hoạch phát triển các ngành kinh tế theo hướng bền vững và thích ứng với môi trường và phù hợp với tập quán, thế mạnh của tỉnh Khánh Hòa

+ Tạo ra thế ổn định nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội điều đó cũng đồng nghĩa với việc tạo nhiều công ăn việc làm cho tỉnh khánh hòa đặc biệt là thủy sản và du lịch.