Đề tài " Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp dùng chung phục vụ cho ngành thủy lợi " - PGS.TS Nghiêm Tiến Lam

Đề tài " Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp dùng chung phục vụ cho ngành thủy lợi "

1. Giới thiệu chung

+ Tên đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp dùng chung phục vụ cho ngành thủy lợi

 + Chủ nhiệm: PGS.TS. Nghiêm Tiến Lam                

 + Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  

 + Thời gian thực hiện:Từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2014       

 + Kinh phí:    2,90 tỷ VNĐ

 2. Mục tiêu đề tài

a) Mục tiêu tổng quát

 + Xây dựng được phần mềm và cơ sở dữ liệu thủy lợi tổng hợp, dùng chung phục vụ công tác nghiên cứu, quy hoạch và quản lý nhà nước trong ngành thủy lợi cùng với cơ chế hợp lý cho quản lý và chia sẻ dữ liệu

 b) Mục tiêu cụ thể

 + Xây dựng được phần mềm cơ sở dữ liệu dùng chung để quản lý và chia sẻ dữ liệu trong ngành thủy lợi.

 + Xây dựng được bộ số liệu thủy lợi tổng hợp và đồng bộ ban đầu để sử dụng chung.

 + đưa ra được cơ chế quản lý và chia sẻ cho cơ sở dữ liệu dùng chung.

 3. Nội dung nghiên cứu chính

 + Đánh giá hiện trạng các cơ sở dữ liệu thủy lợi, bản đồ số, xác định các yêu cầu dữ liệu, phân loại và chuẩn hóa các dạng số liệu lưu trữ.

 + Xây dựng cơ chế chia sẻ trao đổi dữ liệu dùng chung và phân tích lựa chọn công nghệ cho cơ sở dữ liệu

 + Thiết kế mô hình và xây dựng CSDL thủy lợi dùng chung.

 + Nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống cổng thông tin tổng hợp tài nguyên nước, xây dựng các giao diện tương tác và xử lý dữ liệu.

 + Chuyển đổi, biên tập, cập nhật dữ liệu theo chuẩn và thử nghiệm phần mềm.

 + Triển khai cài đặt, chuyển giao và đào tạo, hướng dẫn sử dụng

 4. Các kết quả đạt được

 + Phần mềm cổng thông tin tổng hợp ngành thủy lợi và cơ sở dữ liệu thủy lợi tổng hợp, dùng chung.

 + Bộ số liệu tổng hợp ban đầu để dùng chung cho ngành thủy lợi, bao gồm các bộ số liệu ban đầu về:

 ·        Khí tượng, thủy văn, hải văn

 ·        Địa hình, mặt cắt

 ·        Công trình thủy lợi

 ·        Các dự án nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế

 ·        Bản đồ GIS.

 + Đề án quản lý, chia sẻ dữ liệu dùng chung và mô hình quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu thủy lợi dùng chung.

 ·        Tài liệu hướng dẫn quản lý, khai thác và cập nhật cơ sở dữ liệu bao gồm:

 ·        Tài liệu hướng dẫn quản lý CSDL và cổng thôn tin thủy lợi tổng hợp

 ·        Tài liệu hướng dẫn tra cứu, khai thác CSDL và cổng thông tin thủy lợi tổng hợp

 5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 a) Đối với lĩnh vực KH&CN liên quan

 + CSDL thủy lợi dùng chung có thể phát triển, mở rộng và áp dụng cho lĩnh vực khác như CSDL tài nguyên, môi trường, CSDL biển… Các CSDL này có thể được liên kết trở thành các CSDL dùng chung quốc gia.

 b) Đối với nơi ứng dụng kết quả

 + Các đơn vị, cá nhân sử dụng CSDL sẽ dễ dàng tìm kiếm và khai thác các thông tin, dữ liệu đã có trong CSDL phục vụ cho các công tác nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế và xây dựng công trình, tiết kiệm thời gian và kinh phí, cũng như tăng cưởng trao đổi và hợp tác giữa các đơn vị

 c) Đối với KT-XH và MT

 + Tạo cơ sở dữ liệu thực tế, giúp cho việc đề xuất cơ sở khoa học để lập luận chứng khả thi các phương án quản lý, khai thác, sử dụng cân đối, hiệu quả tài nguyên cả nước về thủy lợi, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững