Đề tài " Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sự làm việc an toàn của đập đất của hồ chứa nước và đề xuất bộ tiêu chí đánh giá an toàn đập "- GS.TS Phạm Ngọc Quý

1. Giới thiệu chung

+ Tên đề tài: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sự làm việc an toàn của đập đất của hồ chứa nước và đề xuất bộ tiêu chí đánh giá an toàn đập

 + Chủ nhiệm: GS.TS. Phạm Ngọc Quý                 

 + Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  

 + Thời gian thực hiện:Từ tháng 6/2013 đến tháng 12/2015       

 + Kinh phí:    1,55 tỷ VNĐ

 2. Mục tiêu đề tài

 + Xây dựng tiêu chí và quy trình đánh giá an toàn cho công trình đầu mối hồ chứa nước thủy lợi nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (áp dụng cho đập đất có dung tích hồ chứa từ 0,2 đến 10 triệu m3).

 + Mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

 -           Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến hồ chứa nước thủy lợi

 -           Nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hồ chứa nước thủy lợi

 -           Nghiên cứu đề xuất quy trình đánh giá an toàn đập theo bộ tiêu chí đề xuất

 3. Nội dung nghiên cứu chính

 + Nội dung 1: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hồ đập thủy lợi và phân vùng nghiên cứu

 + Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hồ chứa nước thủy lợi (dòng chảy đến hồ, nhu cầu dùng nước, Vhiệu dụng, Vchống lũ)

 + Nội dung 3: Nghiên cứu xác định các tiêu chí an toàn cho hồ chứa thủy lợi (tiêu chí lũ, địa chất địa chấn, thấm, kết cấu và ổn định, tổng hợp)

 + Nội dung 4: Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá an hồ chứa theo bộ tiêu chí trên.

+ Nội dung 5: Nghiên cứu áp dụng giải pháp đề xuất và quy trình vào đánh giá cho hồ chứa nước Lách Bưởi, Nghi Lộc, Nghệ An

 4. Các kết quả đạt được

  + Phân tích đánh giá hiện trạng an toàn hồ đập

 + Phân tích đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến an toàn hồ chứa

 + Xây dựng bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá an toàn hồ đập đất dung tích từ 200.000 m3 đến 10 triệu m3.

 + Xây dựng được quy trình hướng dẫn đánh giá an toàn hồ đập dung tích từ 200.000 m3 đến 10 triệu m3 (bao gồm: đánh giá nhanh, đánh giá chi tiết)

 + Đưa ra kết quả áp dụng thử nghiệm cho hồ Lách Bưởi

 5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 + Đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá an toàn đập đất hồ thủy lợi dung tích dưới 10 triệu m3 và phương pháp xác định các tiêu chí. Trên cơ sở nghiên cứu đánh giá thực trạng hồ chứa Việt Nam, tham khảo các nghiên cứu trên thế giới đã đưa ra được tỷ trọng của các nhóm tiêu chí trong đánh giá tổng hợp an toàn đập.

 + Các kết quả nghiên cứu về Bộ tiêu chí có thể dùng để đánh giá nhanh, đánh giá tổng quát an toàn của đập đất có dung tích hồ không vượt quá 10 triệu mét khối nước.

 + Kết quả áp dụng thử nghiệm quy trình đánh giá đề xuất này cho hồ đập Lách Bưởi, tỉnh Nghệ An và có thể áp dụng cho các hồ chứa thủy lợi khác có dung tích không vượt quá 10 triệu m3.