Đề tài " Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa kiệt và thoát lũ "- PGS.TS Phạm Thị Hương Lan

Đề tài " Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa kiệt và thoát lũ "

1. Giới thiệu chung

 + Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa kiệt và thoát lũ

 + Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan               

 + Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  

 + Thời gian thực hiện:Từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2013       

 + Kinh phí:    2,8 tỷ VNĐ

 2. Mục tiêu đề tài

 + Đề xuất được giải pháp chỉnh trị vùng cửa vào sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước và thoát lũ.

 + Đề xuất được tuyến đê hợp lí  và giải pháp ổn định lòng dẫn sông Đáy.

 3. Nội dung nghiên cứu chính

 + Điều tra, đánh giá hiện trạng, lập báo cáo tổng quan về yêu cầu phát triển dân sinh kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái lưu vực sông Đáy.

 + Đo đạc khảo sát bổ sung tài liệu địa hình, thủy hải văn khu vực cửa vào sông Đáy và lòng dẫn phục vụ cho việc chạy mô hình tính diễn biến và đề xuất giải pháp ổn định đảm bảo thoát lũ và lấy nước mùa kiệt

 + Nghiên cứu, phân tích, xác định yêu cầu của các ngành dân sinh kinh tế sông Đáy đối với việc khai thác dòng sông Đáy sau khi có nghị định xóa bỏ khu chậm lũ, đưa nước thường xuyên vào sông Đáy.

 + Mô phỏng thủy động lực học phục vụ các nội dung nghiên cứu đề tài và đánh giá khả năng lấy nước của cống Cẩm Đình, Vân Cốc

 + Xác định hệ thống kịch bản về lưu lượng mùa lũ, mùa kiệt đưa vào sông Đáy theo yêu cầu phát triển dân sinh, kinh tế, xã hội và môi trường.

 +  Nghiên cứu đề xuất xác định phương án tuyến và vị trí công trình lấy nước vào sông Đáy, xác định kích thước hợp lý lòng dẫn sông Đáy và xác định tuyến vào sông Đáy.

 + Nghiên cứu giải pháp chỉnh trị và ổn định cửa vào sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước và thoát lũ.

 + Nghiên cứu giải pháp chỉnh trị ổn định lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước và thoát lũ

 4. Các kết quả đạt được

 + Báo cáo giải pháp công nghệ và kết cấu công trình bảo vệ ổn định lòng dẫn sông Đáy theo hướng tiếp cận chỉnh trị sông hiện đại.

 + Báo cáo nghiên cứu cơ sở khoa học xác định hợp lí tuyến đê sông Đáy đáp ứng yêu cầu cảnh quan đô thị môi trường sinh thái.

 + Báo cáo đề xuất kích thước hợp lí cho lòng dẫn sông Đáy và giải pháp ổn định lòng dẫn sông Đáy. 5. 5.Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 a)    Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan

 + Về khoa học: dựa trên tài liệu viện dẫn và kết quả nghiên cứu đưa ra cơ sở, luận cứ khoa học của giải pháp ổn định cửa vào lòng dẫn theo quan điểm chỉnh trị sông hiện đại trên thế giới.

 + Về phục vụ sản xuất: làm tài liệu tham khảo cho việc biên soạn sửa đổi tiêu chuẩn liên quan đến thiết kế thi công công trình chỉnh trị sông

 + Về xã hội môi trường: giảm thiểu thiệt hại do vấn đề không đủ năng lực cấp nước và thoát lũ, góp phần an sinh xã hội khu vực ven sông Đáy.

 b)   Đối với nơi ứng dụng kết quả

 + Kết quả đề tài là cơ sở cho việc lựa chọn giải pháp khi xây dựng công trình phân lũ mới trên sông Đáy đảm bảo sống lại sông Đáy