Đề tài " Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (lũ, hạn) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền trung trong điều kiện biến đổi khí hậu " - GS.TS Lê Ki

Đề tài " Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (lũ, hạn) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền trung trong điều kiện biến đổi khí hậu "

1. Giới thiệu chung

 + Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai (lũ, hạn) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền trung trong điều kiện biến đổi khí hậu

 + Chủ nhiệm: GS.TS. Lê Kim Truyền                

 + Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  

 + Thời gian thực hiện:Từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2014       

 + Kinh phí:    3,00 tỷ VNĐ

 2. Mục tiêu đề tài

 + Đánh giá được ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thiên tai và công tác quản lý vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền trung.

 + Đề xuất được giải pháp (công trình và phi công trình) nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu thiệt hại do lũ, hạn đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung.

 3. Nội dung nghiên cứu chính

 + Nghiên cứu đánh giá hiện trạng hệ thống công trình hồ chứa nước miền Trung.

 + Nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH đến nhu cầu nước miền trung

 + Nghiên cứu ảnh hưởng của BĐKH đến lũ lụt miền trung.

 + Nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ hồ chứa lựa chọn nghiên cứu đáp ứng phục vụ đa mục tiêu trong điều kiện biến đổi khí hậu.

 + Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tính toán thiết kế, lựa chọn giải pháp công trình và giải pháp công nghệ xây dựng nâng cấp hệ thống công trình cho hồ chứa lựa chọn nghiên cứu.

 + Nghiên cứu xây dựng các mô hình cảnh báo về an toàn hồ chứa

 + Nghiên cứu giải pháp phi công trình để nâng cao hiệu quả khai thác giảm thiểu thiệt hại do lũ, hạn gây ra cho hồ chứa lựa chọn nghiên cứu.

 + Nghiên cứu giải pháp công trình ứng dụng nâng cao hiệu quả khai thác giảm thiểu thiệt hại do lũ, hạn trên cơ sở bảo đảm an toàn cho hồ chứa lựa chọn nghiên cứu.

 4. Các kết quả đạt được

 + Báo cáo về kết quả nghiên cứu và đánh giá hiện trạng công tác quản lý vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong khu vực miền trung

 + Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thiên tai và công tác quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền trung.

 + Lập giải pháp (công trình và phi công trình) nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai (lũ, hạn) và đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong miền trung.

 + Áp dụng thiết kế giải pháp (công trình và phi công trình) nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai (lũ, hạn) và đảm bao an toàn cho 1 hồ chứa.

 5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 a) Đối với lĩnh vực KH&CN liên quan

 + Đưa ra công nghệ nâng cấp đập dâng nước

 + Nghiên cứu sử dụng các loại đập tràn kiểu cầu trì, đập rich rắc… mà nhiều nước trên thế giới đã sử dụng.

 b) Đối với nơi ứng dụng kết quả

 + Đưa những tiến bộ khoa học vào thực tế sản xuất ở nước ta.

 c) Đối với KT-XH và MT

 + Kết quả nghiên cứu sẽ mang lại nhiều lợi ích góp phần phát triển kinh tế xã hội, đến môi trường, chủ động trong việc phòng tránh giảm nhẹ thiên tai