Đề tài " Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp ứng phó cho các công trình bảo vệ bờ hạ du sông Hồng có xét đến các hồ điều tiết thượng nguồn và khai thác dòng sông " - PGS.TS Lê Văn H

Đề tài " Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp ứng phó cho các công trình bảo vệ bờ hạ du sông Hồng có xét đến các hồ điều tiết thượng nguồn và khai thác dòng sông "

1. Giới thiệu chung

 + Tên đề tài: Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và đề xuất các giải pháp ứng phó cho các công trình bảo vệ bờ hạ du sông Hồng có xét đến các hồ điều tiết thượng nguồn và khai thác dòng sông

 + Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Văn Hùng                

 + Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  

 + Thời gian thực hiện:Từ tháng 1/2012 đến tháng 12/2014       

 + Kinh phí:    2,95 tỷ VNĐ

 2. Mục tiêu đề tài

 + Xác định được diễn biến lòng dẫn hạ du sông Hồng và nguyên nhân.

 + Đề xuất được giải pháp công nghệ để đảm bảo ổn định các công trình chỉnh trị bảo vệ bờ hạ du sông Hồng xét đến diễn biến lòng dẫn và thay đổi chế độ dòng chảy

 3. Nội dung nghiên cứu chính

 + Nghiên cứu tổng quan.

 + Điều tra, thu thập các tài liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của các vùng nghiên cứu

 + Nghiên cứu đánh giá diễn biến lòng dẫn và hiện trạng các công trình chỉnh trị hạ du sông Hồng.

 + Nghiên cứu, phân tích các nguyên nhân, dự báo xu thế biến đổi lòng dẫn và ảnh hưởng của nó đến các công trình chỉnh trị hạ du sông Hồng.

 + Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp ứng phó cho các công trình chỉnh trị bảo vệ bờ hạ du sông Hồng xét đến các kịch bản sử dụng nước thượng lưu.

 + Nghiên cứu, đề xuất các giai pháp quản lý khai thác cát hợp lý ở hạ du sông Hồng

 + Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu.

 4. Các kết quả đạt được

 + Báo cáo diễn biến lòng dẫn hạ du sông Hồng từ trước đến nay và nguyên nhân thay đổi lòng dẫn.

 + Báo cáo xu thế diễn biến lòng dẫn hạ du sông Hồng trong tương lai. Hiện trạng các công trình chỉnh trị bảo vệ bờ hạ du Sông Hồng.

 + Các giải pháp để ổn định công trình chỉnh trị bảo vệ  bờ đã có và xây dựng mới có xét đến yếu tố diễn biến lòng dẫn và thay đổi chế độ dòng chảy gây ra do tác động điều tiết.

 + Đề xuất các giải pháp khai thác cát hợp lý ở hạ du Sông Hồng.

 + Kiến nghị sửa đổi tiêu chuẩn.

 5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 a) Đối với lĩnh vực KH&CN liên quan

+ Làm giàu cơ sở dữ liệu khoa học về quản lý lưu vực sông, các giải pháp ổn định và bảo vệ lòng sông, các công trình bảo vệ bờ.

 b) Đối với nơi ứng dụng kết quả

 + Kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất các giải pháp ổn định lòng dẫn và các công trình bảo vệ bờ góp phần ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

 c) Đối với KT-XH và MT

 + Góp phần ổn định lòng dẫn và các công trình bảo vệ bờ qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội

 + Góp phần bảo vệ môi trường cho khu vực nghiên cứu, đảm bảo phát triển bền vững.