Đề tài " Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập nhỏ khi có mưa lũ "- PGS.TS Nguyễn Hữu Huế

Đề tài " Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập nhỏ khi có mưa lũ "

1. Giới thiệu chung

 + Tên đề tài: Nghiên cứu các giải pháp đảm bảo an toàn hồ đập nhỏ khi có mưa lũ

 + Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Hữu Huế                

 + Cơ quan thực hiện: Trường Đại học Thủy lợi  

 + Thời gian thực hiện:Từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2015       

 + Kinh phí:    3,00 tỷ VNĐ

 2. Mục tiêu đề tài

 + Đánh giá được hiện trạng và xác định nguyên nhân của sự mất an toàn các hồ chứa nhỏ có đập đất loại dung tích dưới 03 triệu m3.

 + Đề xuất được các giải pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa nhỏ có đập đất khi có mưa lũ.

 3. Nội dung nghiên cứu chính

 + Nghiên cứu hiện trạng các hồ chứa có dung tích dưới 3 triệu m3.

 + Nghiên cứu phân tích các nguyên nhân gây mất an toàn của các hồ chứa nhỏ khi có mưa lũ

 + Nghiên cứu xác định đặc trưng dòng chảy lũ do mưa lớn bằng phương pháp ước tính nhanh và đánh giá khả năng xả lũ của các nhóm hồ chứa nghiên cứu.

 + Đề xuất giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm nâng an toàn của các hồ chứa nhỏ khi có mưa lũ.

 + Áp dụng các kết quả nghiên cứu cho 3 hồ chứa điển hình đại diện cho 5 nhóm nghiên cứu thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Bình Thuận.

 4. Các kết quả đạt được

 5. Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu