Thuật ngữ, khái niệm và thang đánh giá của bộ tiêu chuẩn kiểm định AUN-QA

      Phần này giới thiệu một số thuật ngữ, khái niệm thường xuất hiện/sử dụng trong quá trình triển khai kiểm định chất lượng (cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo). Trong phần này cũng giới thiệu thang đánh giá (7 bậc) của Bộ tiêu chuẩn kiểm định AUN – QA. Các khái niệm này rất phổ biến trong lĩnh vực giáo dục đại học trên thế giới. Tại Việt Nam một số trong chúng còn tương đối mới mẻ và có nhiều cách hiểu khác nhau.   

Chi tiết: tại đây