Thông báo Phúc khảo bài thi kỳ thi học kỳ I giai đoạn I năm 2017 – 2018

Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng thông báo về việc phúc khảo bài thi học    kỳ I giai đoạn I năm 2017 – 2018 của như sau:

-  Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 06/12/2017 đến hết ngày 07/12/2017;

-  Thời gian công bố kết quả phúc khảo: Trước 25/12/2017;

-  Lệ phí đăng ký phúc khảo: 10.000 đồng/môn;

-  Địa điểm tiếp nhận đơn phúc khảo: 

Phòng 104, Nhà A1 – Trường Đại học Thuỷ lợi  – Hà Nội.

Mẫu đơn: tại đây