Phúc khảo bài thi học kỳ 2 giai đoạn 2 năm 2016 – 2017

Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng thông báo về việc phúc khảo bài thi học kỳ 2 giai đoạn 2 năm 2016 – 2017 của như sau:

-  Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 27/07/2017 đến hết ngày 28/07/2017;

-  Thời gian công bố kết quả phúc khảo: Trước 15/08/2017;

-  Lệ phí đăng ký phúc khảo: 10.000 đồng/môn;

-  Địa  điểm  tiếp  nhận  đơn  phúc  khảo:  P104 – Nhà A1 – Trường Đại học Thuỷ lợi  – Hà Nội.

Mẫu đơn: tại đây