8 nhà khoa học được đề cử Giải thưởng Tạ Quang...

Giải thưởng Tạ Quang Bửu của Bộ Khoa học và Công nghệ được tổ chức...

Xem chi tiết...
Khóa học cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và khoa...

(TLU) - Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dựa trên các tiến bộ về công...

Xem chi tiết...
Danh sách đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2019

Trường Đại học Thủy lợi luôn tạo điều kiện và khuyến khích các giảng...

Xem chi tiết...