Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nguồn...

Tại một số nước phát triển trên thế giới việc triển khai ứng dung trí...

Xem chi tiết...
Khóa học cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và khoa...

(TLU) - Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dựa trên các tiến bộ về công...

Xem chi tiết...