Trường Đại học Thủy lợi điều chỉnh kế hoạch thực hiện HPTN

Trường Đại học Thủy lợi ban hành thông báo số 237/TB-ĐHTL ngày 03/4/2020 về điều chỉnh kế hoạch thực hiện HPTN, theo đó sinh viên bắt đầu thực hiện HPTN từ 13/04/2020.

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY.