Trường Đại học Thủy lợi điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập và thi trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID19 còn diễn biến phức tạp, cùng với việc đánh giá môn học theo hình thức online còn rất khó khăn về điều kiện triển khai hiện nay. Nhà trường thông báo về điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học tập, thi kết thúc học phần của kỳ 2 năm học 2019-2020 tại cơ sở Hà Nội và Phố Hiến tại thông báo số 238/TB-ĐHTL ngày 03/4/2020.

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂY.