Hội đồng trường Trường Đại học Thủy lợi khóa III nhiệm kỳ 2018 - 2023

Danh sách Hội đồng trường Trường Đại học Thủy lợi khóa III nhiệm kỳ 2018-2023: tại đây

NGND.GS.TS Nguyễn Quang Kim - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường

Chức năng của Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi (Điều 3, Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi, ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐT3 ngày 18/5/2018 của Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi)

Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Trường, do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi (Điều 4, Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi, ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐT3 ngày 18/5/2018 của Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi)

Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học, cụ thể như sau:

1) Quyết nghị sứ mệnh, tầm nhìn, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và hàng năm của Trường;

2) Quyết nghị ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

3) Quyết nghị về cơ cấu tổ chức, việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của Trường;

4) Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;

5) Quyết nghị về phương hướng đầu tư phát triển Trường; chủ trương mua sắm tài sản, thiết bị; chủ trương đầu tư xây dựng và khai thác cơ sở vật chất; thông qua kế hoạch tài chính hàng năm, báo cáo quyết toán tài chính hàng năm; chủ trương và phương thức huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển Trường;

6) Quyết nghị về chiến lược và chính sách phát triển nguồn nhân lực của Trường; số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm theo chức danh nghề nghiệp; thông qua các quy định về tuyển dụng, quản lý, sử dụng và phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường;

7) Giám sát và báo cáo trong các phiên họp của Hội đồng Trường về kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường; định kỳ hoặc đột xuất yêu cầu Hiệu trưởng báo cáo và giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng Trường (nếu có). Trường hợp Hội đồng Trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét quyết định;

8) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan quản lý nhà nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường;

9) Bầu Chủ tịch, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê chuẩn kết quả bầu;

10) Quyết nghị quy định số lượng, cơ cấu và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Trường; Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng Trường;

11) Căn cứ quy định của cấp trên, nghị quyết của Đảng ủy, giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, chủ trì thực hiện một số khâu của quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê chuẩn; quyết nghị số lượng và danh sách Phó hiệu trưởng do Hiệu trưởng đề xuất để thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó hiệu trưởng; thực hiện đánh giá hàng năm mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

12) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các nghị quyết của Hội đồng Trường.