Phóng sự về chặng đường 5 năm hoạt động của Quỹ học bổng khuyến học "Lê Văn Kiểm và gia đình"

Phóng sự về chặng đường 5 năm hoạt động của quỹ học bổng khuyến học "Lê Văn Kiểm và gia đình"
 
 
 
Thực hiện: Bình Dương