Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Quang Hoài

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Trần Quang Hoài

Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định chỉ số an toàn và độ tin cậy yêu cầu cho hệ thống đê vùng đồng bằng sông Hồng theo lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 40 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Mai Văn Công

                                                  GS.TS. Trịnh Minh Thụ

Bao gồm:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSTranQuangHoai%282017%29_1.rar