Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Quyền Thị Dung

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Quyền Thị Dung

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng dễ tiêu của các nguyên tố nitơ và phốt pho trong đất trồng lúa vùng đồng bằng sông Hồng.

Chuyên ngành: Môi trường đất và nước

Mã số: 62 44 03 03

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải

                                                   TS. Nguyễn Việt Anh

Bao gồm: 

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3.Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây: /Portals/0/LATSQuyenThiDung%282018%29.rar