Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thiện Dũng

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thiện Dũng

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học lập quy hoạch phòng chống úng ngập dựa trên phân tích rủi ro

Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước

Mã số: 62 58 02 12

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn  Quang Kim

                                                   PGS.TS. Nguyễn Thu Hiền

Bao gồm: 

1. Toàn văn luận án

2. Tóm  tắt LATS (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSNguyenThienDung%282018%29.rar