Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Thanh

Thông tin luận án  tiến sĩ của NCS Nguyễn Đình Thanh

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng đập ngầm ở các hải đảo phục vụ khai thác và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất, ứng dụng cho đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận”.

Chuyên ngành: Phát triển nguồn nước;

Mã số: 62 44 92 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Cao Đơn

                                                          TS. Lê Viết Sơn

Bao gồm

  1. Toàn văn luận án 
  2. Thông tin đóng góp mới (tiếng Anh, tiếng Việt)
  3. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây