Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Xuân Bảo

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Xuân Bảo

Tên đê tài: Ứng dụng phương pháp phân tích rủi ro và lý thuyết độ tin cậy để xác định mức bảo đảm an toàn cho hệ thống kiểm soát ngập lụt vùng hạ du sông Đồng Nai - Sài Gòn.

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 02 02

Người hướng dẫn: PGS.TS. Mai Văn Công

                                 GS.TS. Franz Nestmann

Nội dung:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết: Xem tại đây