Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Việt Hà

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Việt Hà

Tên đề tài: Nghiên cứu xác lập công thức tính toán một số thông số nước nhảy đáy trên kênh dốc thuận có lòng dẫn mở rộng dần.

Chuyên ngành: Cơ học chất lỏng

Mã số: 62 44 22 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Việt Hùng

                                                   GS.TS. Hoàng Tư An

Bao  gồm:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSLeThiVietHa%282018%29.rar