Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Hải Yến

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thị Hải Yến với đề tài:

Nghiên cứu tính toán mưa, lũ thiết kế có xét đến biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ 

Chuyên ngành: Thủy văn học

Mã số: 62 44 02 24

Người hướng dẫn khoa học: 

PGS.TS. Ngô Lê Long

PGS.TS. Trần Thanh Tùng

Bao gồm: 

  1. Toàn văn luận án
  2. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
  3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết xem tai đây/Portals/0/LATSLeThiHaiYen%282018%29.rar