Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thanh Bình

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Thanh Bình

Tên đê tài: Nghiên cứu diễn biến đường bờ biển và giải pháp công trình để bảo vệ bãi biển thành phố Nha Trang

Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 02 02

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Trung Việt

                                 GS.TS. Hitoshi Tanaka

Nội dung:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết: Xem tại đây