Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Sơn

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Sơn

Tên đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học kết hợp mô hình mô phỏng - tối ưu - trí tuệ nhân tạo trong vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu, áp dụng cho lưu vực sông Ba.

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 40 01

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Sỹ Dự

                                                   GS.TS. Lê  Đình Thành

Bao  gồm: 

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới của luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây