Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Thị Lan Chi

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Thị Lan Chi

Tên đề tài: Nghiên cứu sự tồn lưu và rủi ro môi trường của các chất hữu cơ thơm đa vòng (PAHs) trong đất rừng ngập mặn xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Chuyên ngành: Môi trường đất và nước

Mã số: 62 44 03 03

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Đức Toàn

                                                   TS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Bao gồm:

1. Toàn văn luận án

2. Tóm  tắt LATS (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây:/Portals/0/LATSDoThiLanChi%282018%29.rar