Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đặng Quốc Tuấn

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Đặng Quốc Tuấn

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá an toàn đê Hữu Hồng đoạn qua Hà Nội trong điều kiện biến đổi khí hậu

Chuyên ngành: Địa kỹ thuật xây dựng

Mã số: 62 58 02 11

Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Quang Tú

                                                   GS.Ts. Trịnh Minh Thụ

Bao gồm: 

1. Toàn văn luận án 

2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh,  Tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết xem file kèm theo /Portals/0/LATSDangQuocTuan%282017%29.rar