Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Tạ Đăng Thuần

Thông tin luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Tạ Đăng Thuần

Tên đề tài: Nghiên cứu phát triển mô hình toán mô phỏng quá trình phú dưỡng ở các vùng nước tĩnh nông, ứng dụng cho hồ Cự Chính - Hà Nội.  

Chuyên ngành: Môi trường đất và nước

Mã số: 9 44 03 03

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Quốc Lập

 Bao gồm:

  1. Toàn văn luận án 
  2. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, tiếng Việt)
  3. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, tiếng Việt)

Chi tiết xem tại đây: http://daotao.tlu.edu.vn/ftp/P3/upload/NCS/LATSTaDangThuan(2019).rar