Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Văn bản 1: Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Xem chi tiết)

Văn bản 2: Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 2158 /QĐ-ĐHTL ngày 09/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi (Xem Chi tiết)

Văn bản 3: Quy định trình bày luận văn thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 843/QĐ-ĐHTL ngày 29/03/2016 (Xem chi tiết)